Regulamin serwisu miniLekcje.pl

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania strony www.minilekcje.pl  oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem korzystania z mini lekcji.
Podmiotem opracowującym mini lekcje jest Przystanek EDU S.C.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krasińskiego 15/4.
Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez opiekuna prawnego, rodzica, która uiściła opłatę aktywacyjną.

Świadczeniodawca:

1. Zakres świadczonych usług

1.1 Świadczeniodawca udostępnia na stronie www.minilekcje.pl  jednostki dydaktyczne zwane „mini lekcjami”, które stanowią materiały do samodzielnej nauki do wykorzystania wraz podręcznikiem  „Arcoíris”  wydanym przez wydawnictwo Przystanek EDU w 2012 roku.

1.2. Kurs odpowiada poziomowi A1-A2, przy czym Świadczeniodawcda zamieści 55 mini lekcji do dnia 19 marca 2014 – co odpowiada poziomowi A1 oraz 40 mini lekcji odpowiadających poziomowi A2 do 31 maja 2014.

1.3 Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Świadczeniodawcy, przysługuje prawo do zapoznania się z 4 przykładowymi mini lekcjami  zamieszczonymi na www.minilekcje.pl  w zakładce darmowa przykładowa lekcja wraz ze ścieżkami dźwiękowymi aby poznać sposób przedstawiania materiałów dydaktycznych.

1.4. Dokonanie opłaty i aktywacja mini lekcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczeń zapoznał się z charakterem materiałów oferowanych przez Świadczeniodawcę i nie przysługuje mu prawo do rezygnacji z zakupu i zwrotu pieniędzy.

1.5.  Nieodzownym elementem do nauki hiszpańskiego z mini lekcjami jest posiadanie podręcznika Arcoíris wydanego przez Przystanek EDu wraz z dołączoną do książki płyta mp3. Opłata aktywacyjna za mini lekcje nie obejmuje ceny zakupu podręcznika Arcoíris.

1.6. Mini lekcje zawierają tłumaczenie na język polski większości dialogów, tekstów i  niektórych ćwiczeń znajdujących się w podręczniku Arcoíris oraz wytłumaczoną po polsku gramatykę z przykładami. Niektóre  mini lekcje zawierają dodatkowe ćwiczenia dotyczące przerabianego tematu gramatycznego.

2. Płatności

2.1. W celu korzystania z mini lekcji należy wnieść opłatę aktywacyjną w wysokości 29,99zł.
2.2 Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Przystanku EDU.
Wydawnictwo PrzystanekEdu S.C.
ul. Krasińskiego 15a/4
50-449 Wrocław
Numer konta:
MBANK
25 1140 2017 0000 4602 1293 8349

2.3. W przeciągu 24 h od odnotowania dokonanego przelewu Przystanek EDU przesyła uczniowi hasło za pomocą którego uczeń  może korzystać z zamieszczonych mini lekcji i dodatkowych testów bezterminowo.

2.4. Podręcznik Arcoíris, uczeń może zakupić przez stronę www.minilekcje.pl , składając zamówienie w wydawnictwie www.przystanekedu.pl  lub w dowolnej księgarni w  Polsce, która współpracuje z wydawnictwem Przystanek EDU.

3. Wymagania techniczne i  sprzętowe oraz problemy techniczne

3.1. Wymagania sprzętowe: Dostęp do internetu, aktualna przeglądarka internetowa, czytnik dokumentów pdf, głośniki lub słuchawki w celu odsłuchania materiałów audio

3.2. Świadczeniodawca dostarcza produkt w postaci „takiej jaka jest” oraz dokłada wszelkich starań aby zapewnić jego trwałe i bezawaryjne działanie.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1.    Autorskie prawa majątkowe do materiałów edukacyjnych oferowanych przez Świadczeniodawcę posiada Przystanek Edu S.C. z siedzibą we Wrocławiu.

3.    Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały udostępnione przez Świadczeniodawcę, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

4.    Wszelkie materiały udostępnione Uczniowi przez Świadczeniodawcę można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Świadczeniodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie i publiczne odtwarzanie opracowanych przez siebie i udostępnionych materiałów, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2.    Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji usług jest Przystanek Edu s.c., ul. Krasińskiego 15a/4, 50-449 Wrocław.

3.    Uczeń podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4.    Uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji usługi w celach komunikacyjnych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów administracji publicznej nadzorujących działalność Świadczeniodawcy raz w celu przedstawienia oferty nowych produktów edukacyjnych Świadczeniodawcy.

6.    Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia, dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu mini lekcji: Dorota Nieto-Kuczyńska dorota.nieto@przystanekedu.pl lub na adres pocztowy: ul. Krasińskiego 15a/4, 50-449 Wrocław..

2.    Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczniów poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej www.minilekcje.pl